+38 (067) 617-30-03
+38 (099) 617-30-03
dgv2011@ukr.net

РЕЄСТРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФОП

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ

Операції з металобрухтом

ОХОРОНА ПРАЦІ

Розробка та впровадження стандартів ISO 9001

Законодавство

Новини

ПРОДАЖ ГОТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Призначення відповідальної особи за електрогосподарство

Держпраці у Волинській області повідомляє, що за результатами заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням підприємствами вимог з промислової безпеки та охорони праці фахівці встановили ряд порушень. Одне з найпоширеніших порушень стосується призначення відповідальної особи за електрогосподарство.

 Згiдно  пункта 1.3.1 «Правил безпечної експлуатацiї електроустановок споживачiв», затверджених наказом Держнаглядохоронпрацi України вiд 09.01.98 р. №4 (далi - ПБЕЕС), директор пiдприємства зобов'язаний забезпечити утримання, експлуатацiю та обслуговування електроустановок вiдповiдно до вимог чинного законодавства та нормативних документiв.

Для цього вiн повинен призначити вiдповiдального за безпечну експлуатацiю та справний стан електрогосподарства з числа iнженерно-технiчних працiвникiв, якi мають електротехнiчну пiдготовку та пройшли перевiрку знань в установленому порядку (далi - особа, вiдповiдальна за електрогосподарство).

Порядок навчання та перевiрки знань працiвникiв має вiдповiдати галузевого положення про навчання, iнструктаж i перевiрку знань з питань охорони працi, а також до вимог до електротехнiчної обслуги, якi мiстяться в пунктi 2.1.1 ПБЕЕС.

Забороняється допускати до роботи в електроустановках осiб, якi не пройшли навчання та перевiрку знань цих Правил пункту 2.1.4 ПБЕЕС.

Згiдно з пунктами 2.2.1, 2.2.4, 2.2.12 ПБЕЕС вид оперативного обслуговування, кiлькiсть оперативних працiвникiв в змiну чи на електроустановцi визначаються особою, вiдповiдальною за електрогосподарство, за погодженням з керiвництвом пiдприємства (органiзацiї) i зазначається в мiсцевих iнструкцiях по п. 2.2 .1 ПБЕЕС. Оперативнi працiвники повиннi працювати за графiком, затвердженим особою, вiдповiдальною за електрогосподарство пiдприємства або структурного пiдроздiлу вiдповiдно п. 2.2.4 ПБЕЕС. У разi порушення режиму роботи, пошкодженнi чи аварiї електроустаткування оперативний працiвник зобов'язаний негайно вжити заходiв з вiдновлення нормального режиму роботи i повiдомити про те, що сталося, безпосередньо старшому у змiнi працiвнику або особi, вiдповiдальнiй за електрогосподарство. У разi неправильних дiй оперативних працiвникiв пiд час лiквiдацiї аварiї старший в змiнi оперативний працiвник зобов'язаний прийняти на себе керiвництво i вiдповiдальнiсть за подальший перебiг лiквiдацiї аварiї згiдно п. 2.2.12 ПБЕЕС.

За визначенням пункту 3.1 роздiлу 3 Правил технiчної експлуатацiї електроустановок споживачiв, затверджених наказом Мiнiстерства палива та енергетики України вiд 25.07.2006 р .. №258 (далi - ПТЕЕС), особа, вiдповiдальна за електрогосподарство, - електротехнiчний працiвник, в обов'язки якого входить безпосереднє виконання функцiй по органiзацiї технiчної та безпечної експлуатацiї електроустановок споживача, призначення якого здiйснюється розпорядчим документом споживача.

Згiдно з пунктом 1.4 роздiлу 4 ПТЕЕС для безпосереднього виконання функцiй з органiзацiї експлуатацiї електроустановок керiвник споживача своїм розпорядчим документом повинен призначити особу, вiдповiдальну за електрогосподарство, i особа, яка буде її замiщати у разi вiдсутностi (вiдпустка, хвороба).

Розпорядчий документ про призначення особи, вiдповiдальної за електрогосподарство, та особи, яка буде її замiщати, видається пiсля успiшної перевiрки знань з питань технiчної експлуатацiї електроустановок, пожежної безпеки та охорони працi та присвоєння цим особам IV групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок напругою до 1 кВ або V групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок напругою понад 1 кВ.

З аналiзу наведених норм випливає, що керiвник пiдприємства (суб'єкт господарювання) призначає особу, вiдповiдальну за електрогосподарство з числа iнженерно-технiчних працiвникiв, якi мають електротехнiчну пiдготовку i пройшли перевiрку знань в установленому порядку. Особа, вiдповiдальна за електрогосподарство, володiє посадовими обов'язками щодо забезпечення безпеки електротехнiчних працiвникiв при експлуатацiї електроустановок.

 

+38 (067) 617-30-03, +38 (099) 617-30-03
2009 -2023
Бізнес-Маркет Україна
Rambler's Top100